Regulamin konkursu na Facebook’u agencji zatrudnienia Caring Pesonnel z 2 lipca 2020 roku

Regulamin konkursu na Facebook’u agencji zatrudnienia Caring Pesonnel z 2 lipca 2020 roku

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki i zasady konkursu przeprowadzanego na Facebook’u Caring Personnel – Opiekunki w Niemczech(https://www.facebook.com/CaringPersonnel/)
 2. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 2 lipca 2020 r. do dnia 16 lipca 2020 r.
 3. Organizatorem konkursu jest spółka Caring Personnel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-791) przy ul. Braci Wagów 20/40, nr agencji zatrudnienia w KRAZ: 13247, tel: (+48) 56 477 20 55, e-mail: info@caringpersonnel.pl. Firma wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000592863 oraz posiadająca numery ewidencyjne: NIP: 9512402976, REGON: 363277938 (dalej: „Organizator”).
 4. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.
 5. Celem Konkursu jest promocja Organizatora oraz usług z jego oferty.
 6. Dla potrzeb Konkursu przyjęto następujące definicje:
 • „Strona” – profil (podstrona) https://www.facebook.com/CaringPersonnel/w Serwisie Facebook,
 • „Komisja Konkursowa” – komisja czuwająca nad przebiegiem Konkursu, składająca się z osób wskazanych przez Organizatora,
 • „Serwis” – serwis społecznościowy Facebook,
 • „Uczestnik” – osoba fizyczna, która bierze udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w § 2 ust. 3 Regulaminu.

§2 Zasady konkursu

 1. Konkursy nie są organizowane z udziałem, ani też sponsorowane czy wspierane przez właściciela Serwisu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby niniejszego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
 2. Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursów. Wszelkie roszczenia związane z Konkursami należy kierować wyłącznie do Organizatora.
 3. Uczestnikiem Konkursów może być wyłącznie osoba, która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
 • jest osobą fizyczną i pracuje lub pracowała jako Opiekun/ka osób starszych i niesamodzielnych,
 • jest osobą pełnoletnią tj. posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiada konto w Serwisie, a dane zawarte w profilu tej osoby są prawdziwe, zgodne z regulaminem Serwisu,
 • zaakceptowała Regulamin i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach Regulaminu w celu przeprowadzenia Konkursów i przyjęła do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne dla uczestnictwa w Konkursach, na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przysługuje jej prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania,
 • wykona zadanie konkursowe zgodnie z Regulaminem.
 1. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursach lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursów wskazane w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie.
 2. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 4. Serwis Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika.

§3 Zasady przyznawania nagród

 1. W ramach Konkursu Uczestnicy mają za zadanie podjąć aktywność na Stronie zgodne z wymaganiami Konkursu poprzez umieszczenie komentarza w formie zdjęcia.
 2. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursów czuwa Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, składająca się z trzech pracowników Organizatora.
 3. Wyłonienia Laureatów Konkursów dokona powołana w tym celu przez Organizatora Komisja Konkursowa składająca się z trzech pracowników Organizatora. Komisja Konkursowa dokona wyboru jednej lub kilku osób spośród osób biorących udział w konkursach.
 4. Zadaniem Komisji będzie w szczególności:
  1. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursów,
  2. wyłonienie zwycięzców Konkursów,
  3. stwierdzenie, że uczestnik utracił prawo do nagrody zgodnie z Regulaminem.
 5. Informacje o osobach Laureatów tj. imię nazwisko opublikowane zostaną na FB najpóźniej w ciągu siedmiu dni roboczych od daty ich wyłonienia.
 6. Laureaci Konkursów zobowiązani są do kontaktu z Organizatorem poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na FB w przeciągu trzech dni od daty ich wyłonienia. Brak kontaktu ze strony laureata lub nieodebranie nagrody lub w przypadku niespełnienia wymogów w Regulaminie, nagroda przepada na rzecz Organizatora.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia Konkursu. O powodach i przyczynach decyzji poinformuje Uczestników Konkursu na Stronie FB.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do selekcji przesyłanego przez Uczestników Konkursów Zgłoszeń oraz odmowy ich umieszczenia w przypadku, gdy uzna, że ich treść jest niezgodna z tematyką Konkursu, może naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.
 9. Nagród nie można wymienić na gotówkę ani na inne nagrody.
 10. Uczestnicy Konkursów nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 11. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 12. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu Zwycięzca Konkursu traci prawo do Nagrody, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe, co uniemożliwi przekazanie mu Nagrody.
 13. Nagroda zostanie wysłana na adres podany przez Laureata.

§4 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą składać drogą elektroniczną lub na piśmie.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną należy przesłać na adres: info@caringpersonnel.pl. Tytuł e-maila: „Reklamacja. Konkurs na Facebooku z dnia 02.07.2020 r. Reklamacja na piśmie powinna być składana na adres Caring Personnel Sp. Z o.o., adres: (02-791) Warszawa, ul. Braci Wagów 20/40, z dopiskiem: Konkurs na Facebooku z dnia 02.07.2020 r.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik zostanie o decyzji powiadomiony listem wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację złożoną drogą elektroniczną zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 6. Uczestnik ma prawo odstąpić od udziału w Konkursie w przeciągu 14 dni od dnia przystąpienia, poprzez przesłanie Organizatorowi drogą elektroniczną na adres email: info@caringpersonnel.pl lub na piśmie na adres: Caring Personnel Sp. Z o.o., adres: (02-791) Warszawa, ul. Braci Wagów 20/40, informacji o odstąpieniu wraz z podaniem daty przystąpienia do Konkursu.

§5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator.
 2. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: daneosobowe@caringpersonnel.pl.
 3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych.

§6 Postanowienia Końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.07.2020 r. i obowiązuje do czasu zakończenia Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają zgłoszenia i propozycje odpowiedzi na pytania konkursowe, jak również, za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
 4. Organizator pobiera i odprowadza podatek dochodowy należny od osób otrzymujących nagrody w następujący sposób:
  1. w przypadku nagrody pieniężnej – potrąca z kwoty wygranej 10% jej wysokości,
  2. w przypadku nagród rzeczowych – opłaca podatek w wysokości 10% wartości nagrody,
  3. jeżeli wartość wygranej jednorazowej nie przekracza kwoty wolnej od podatku (2000,00 zł wg. stanu prawnego na 2020 rok, art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT), podatek nie jest pobierany.
 5. Uczestnicy Konkursów zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
  1. stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
  2. niewykorzystywania uczestnictwa w Konkursie do celów sprzecznych z prawem lub do celów nieprzewidzianych przez Organizatora, w tym w szczególności do celów komercyjnych i politycznych,
  3. nie spamowania tablicy fanpage’a,
  4. nie kopiowania odpowiedzi innych uczestników, nie naruszania dóbr osób trzecich,
  5. publikowania tylko takich materiałów (w tym zdjęć) do których uczestnik posiada wszelkie prawa.
 6. Nie dotrzymanie powyższych zasad spowoduje dyskwalifikacje uczestnika każdego konkursu i utratę prawa do nagrody.
 7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu i postanowień jego Regulaminu oraz ich interpretacji rozstrzyga Organizator.

Zapraszamy do kontaktu

Zostaw wiadomość, oddzwonimy do Ciebie

Odzwiedź nas w centrach rekrutacyjnych

Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Centrum rekrutacyjne w Toruniu:

ul. Dominikańska 9
87-100 Toruń
(Nowy Arsenał, okolice Starego Miasta)

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
tel: +48 530 843 127

Centrum rekrutacyjne w Sosnowcu:

ul. 3 Maja 7
41-200 Sosnowiec

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
tel: +48 514 403 705

Centrum rekrutacyjne w Skarżysku-Kamiennej:

Legionów 122d pok. 104
26-110 Skarżysko-Kamienn

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
tel: +48 501 710 100

Mobilny punkt rekrutacyjny w Rzeszowie:

Rekrutacja mobilna

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
Prosimy o kontakt telefoniczny:

Zadzwoń lub wyślij sms
Biuro w Warszawie:

Biuro Obsługi Klienta

Wyślij wiadomość email

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone * sa wymagane