Doceniamy lojalność!!!

Doceniamy lojalność!

Od 1 stycznia 2019 każdy miesiąc współpracy Opiekunki/Opiekuna z nami stanowi podstawę do premii lojalnościowej w kwocie 120,00 EUR. Jak to działa?

Warunkiem uzyskania premii lojalnościowej jest nieprzerwana współpraca z nami przez okres 12 miesięcy, przy czym przerwa pomiędzy zleceniami wykonywanymi w Niemczech nie będzie dłuższa niż 10 tyg., a łączna liczba miesięcy pracy w Niemczech wyniesie co najmniej 5 (czyli nie mniej niż 155 dni). Jeżeli, mimo zachowania ciągłości współpracy, nie zostanie spełniony któryś z warunków okresu pracy w Niemczech, to premia lojalnościowa liczona będzie jako 10 EUR pomnożone przez liczbę faktycznie przepracowanych w Niemczech miesięcy.

Premia lojalnościowa łączy się z innymi bonusami z wyjątkiem sytuacji, gdy Opiekunce/Opiekunowi zostanie przyznane wyższe niż standardowe wynagrodzenie dla danego zlecenia lub jeśli dla konkretnego zlecenia opiekunka otrzyma bonus indywidualny.

Naliczenie premii lojalnościowej dokonywana jest do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano prawo do premii po weryfikacji ciągłości współpracy/zatrudnienia. Wypłata premii następuje wraz z pierwszą płatnością za pracę wykonaną po miesiącu, w którym premia została naliczona. Nie dokonuje się wypłaty premii lojalnościowej odrębnie od innych rozliczeń.

Premia nie przysługuje w przypadku przerwania ciągłości współpracy przed zakończeniem okresu współpracy trwającego nie krócej niż 12 miesięcy. Przez ciągłość współpracy należy rozumieć trwającą i wykonywaną umowę zawartą przez Opiekunkę/Opiekuna ze spółką Grupy Caring Personnel.

Przykład wyjaśniający:

Opiekunka/Opiekun ma za sobą 12 miesięcy nieprzerwanej współpracy z nami wyjeżdżając za granicę pracując naprzemian 2 miesiące w Polsce i 2 miesiące w Niemczech.  Łączny okres pobytu na zleceniu w Niemczech wyniósł  ponad 5 miesięcy i trwał 155 dni. Z tego tytułu wraz z najbliższym wynagrodzeniem otrzyma premię w wysokości 120,00 EUR