Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona w trosce o bezpieczeństwo danych użytkowników, które są zbierane i przechowywane podczas korzystania z serwisu caringpersonnel.pl (dalej „Serwis”). Administratorem danych osobowych, zwanym dalej ADO, użytkowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z 2018 r.  poz. 138, 723 ze zm.) (dalej „Ustawa”) jest Caring Personnel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-791, przy ul. Braci Wagów 20/40, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000592863, NIP 9512402976 (dalej „ADO”).

Informujemy jednocześnie, że podanie danych jest dobrowolne, ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do ich poprawiania oraz cofnięcia zgody na ich wykorzystywanie w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres daneosobowe@caringpersonnel.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

Kilka pojęć związanych z ochroną danych osobowych

 1. Dane osobowe – informacje pozwalające na zidentyfikowanie określonej osoby.
 2. Administrator danych osobowych – podmiot ustalający cele i sposoby przetwarzania udostępnionych mu danych osobowych, w skrócie ADO
 3. Przetwarzanie danych osobowych – to wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, przeglądanie, ujawnianie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie.
 4. Inspektor ochrony danych osobowych – osoba, której ADO powierzył nadzór nad dbaniem o bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez ADO.
 5. Podmiot przetwarzający – podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu ADO.
 6. Odbiorca – podmiot, któremu ADO ujawnia dane osobowe.
 7. Zgoda – dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli osoby w formie oświadczenia lub wyraźnego działania stanowiące  przyzwolenie na przetwarzanie jej danych osobowych.
 8. Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa danych prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.

Dostęp i logowanie się do Portalu. Gromadzenie danych osobowych.

Korzystanie z Serwisu jest możliwe po spełnieniu następujących wymagań technicznych: korzystania z przeglądarki internetowej oraz włączenia obsługi JavaScript i plików Cookies. Na potrzeby korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, takich jak np. uzyskiwanie indywidualnych odpowiedzi na zadawane pytania, dodawanie komentarzy czy pobieranie dostępnych w Serwisie materiałów, a także zawieranie umów opieki z wykorzystaniem Serwisu lub dokonywanie zmian w zamówionych usługach, konieczne jest podanie informacji obowiązkowych w szczególności takich danych jak: imię i nazwisko, adresu e-mail i/lub numer telefonu, inną możliwość stanowi utworzenie konta użytkownika (rejestracja) i zalogowanie się użytkownika do Serwisu. Aby korzystać z wymienionych funkcjonalności konieczne jest:

 • wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez zamieszczenie swoich danych osobowych lub innych informacji w polach oznaczonych jako obowiązkowe,
 • ustalenie loginu i hasła,
 • potwierdzenie zapoznania się z informacją na temat ochrony danych osobowych,
 • akceptacji regulaminu Serwisu,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika w celu zbierania informacji o użytkownikach przez ADO oraz komunikacji z użytkownikiem,
 • wskazanie, czy wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie Państwa danych w celach marketingowych, rozumianych jako przedstawianie bądź przesyłanie ofert i reklam.

Podanie powyższych informacji jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zarejestrowania Państwa w Serwisie jako jego użytkownika. Podanie informacji jest również niezbędne w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji lub procesu związanego ze świadczeniem usług, sam cel przetwarzania informacji zależny jest od rodzaju wypełnionego formularza. Zgoda na wykorzystywanie danych w celach marketingowych jest niezależna od innych zgód. Podane informacje, poza wykorzystywaniem w celu umożliwienia korzystania ze wskazanych powyżej funkcjonalności Serwisu, używane są w celu:

 • obsługi próśb o pomoc techniczną,
 • prowadzenia badań wewnętrznych służących ulepszeniu funkcjonowania Serwisu,
 • prowadzenia korespondencji administracyjnej (zmiana hasła itp.),
 • zapobiegania oszustwom i nadużyciom dokonywanym za pośrednictwem witryn internetowych i Serwisu, oraz wykrywania tych oszustw i nadużyć,
 • wysyłania informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i usług wybranych firm zewnętrznych, ale tylko w zakresie uprzednio zaakceptowanym przez użytkownika.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa, w tym w szczególności Ustawy. W każdym czasie użytkownikowi Serwisu, który udostępnił ADO swoje dane, przysługuje prawo do wglądu do ich wglądu, prawo ich poprawiania, usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu lub żądania zaprzestania ich przetwarzania. Zgłoszenia w tym celu należy przesyłać na adres e-mail: daneosobowe@caringpersonnel.pl.

Dane osobowe użytkowników korzystających z Serwisu nie są udostępniane osobom trzecim i innym podmiotom, za wyjątkiem wyrażenia przez użytkownika zgody na udostępnienie danych osobowych lub sytuacji przewidzianych prawem. Ujawnienie niektórych danych osobowych (login) może także nastąpić dobrowolnie, w wyniku działań podejmowanych przez samych użytkowników, właściwych dla wybranych funkcjonalności Serwisu (np. poprzez zamieszczenie komentarzy).

Bezpośredni dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu posiadają jedynie uprawnieni pracownicy i posiadające odpowiednie upoważnienia osoby zajmujące się obsługą witryny Serwisu. Osoby uprawnione zobowiązane są do zachowania tych danych w ścisłej tajemnicy i uniemożliwienia dostępu osobom niepowołanym.

ADO nie zapewnia całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez osoby, które wejdą w posiadanie haseł lub loginów użytkownika do konta w sposób niezgodny z prawem. Wszelkie loginy i hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać innym osobom. Jeśli login lub hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy niezwłocznie powiadomić ADO o takiej sytuacji.

Komentarze zamieszczane na Serwisie są ogólnodostępne, w związku z czym ADO nie odpowiada za ochronę ani bezpieczeństwo informacji podanych w komentarzach przez użytkowników. W komentarzach należy unikać zamieszczania jakichkolwiek informacji mogących posłużyć do identyfikacji użytkownika lub innych osób.

Polityka Cookies

Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Zwracamy uwagę, że pliki cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach?

• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
• Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
• Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
• Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
• Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Prawa autorskie

Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w Serwisie przysługują ADO. Serwis podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) (dalej „Prawo autorskie”) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.)

Treści i materiały zamieszczane w Serwisie oraz sam Serwis stanowią utwory w rozumieniu przepisów Prawa autorskiego i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia ADO kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Serwisie, w całości lub w jakiejkolwiek części, jest zabronione. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych w Serwisie jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu, określonych w Prawie autorskim.

Wykorzystywanie materiałów umieszczonych w Serwisie w całości lub w jakiejkolwiek części w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw ADO i będzie podstawą do niezwłocznego podjęcia przez ADO stosownych środków prawnych przeciwko podmiotom je naruszającym.

Pozostałe informacje

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności. ADO zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności poprzez jej zamieszczenie w Serwisie w nowym brzmieniu. Użytkowników Serwisu obowiązuje Polityka Prywatności w wersji aktualnie dostępnej w Serwisie.

Zapraszamy do kontaktu w przypadku pytań związanych polityką prywatności. Poniżej znajdą Państwo niezbędne dane kontaktowe:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
tel.: +48 22 382 74 00
email: daneosobowe@caringpersonnel.pl
Caring Personnel Sp. z o.o.
ul. Braci Wagów 20/40
02-791 Warszawa

Zapraszamy do kontaktu

Zostaw wiadomość, oddzwonimy do Ciebie

Odzwiedź nas w centrach rekrutacyjnych

Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Centrum rekrutacyjne w Toruniu:

ul. Dominikańska 9
87-100 Toruń
(Nowy Arsenał, okolice Starego Miasta)

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
tel: +48 530 843 127

Centrum rekrutacyjne w Sosnowcu:

ul. 3 Maja 7
41-200 Sosnowiec

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
tel: +48 514 403 705

Centrum rekrutacyjne w Skarżysku-Kamiennej:

Legionów 122d pok. 104
26-110 Skarżysko-Kamienna

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
tel: +48 501 710 100

Mobilny punkt rekrutacyjny w Rzeszowie:

Rekrutacja mobilna

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
Prosimy o kontakt telefoniczny:

Zadzwoń lub wyślij sms
Biuro w Warszawie:

Biuro Obsługi Klienta

Wyślij wiadomość email

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone * są wymagane