Regulamin

Regulamin Korzystania z Serwisu Caring Personnel

caringpersonnel.pl

§1

DEFINICJE

Ilekroć w regulaminie mowa o:

 1. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z serwisu caringpersonnel.pl oraz usług dostępnych w tym serwisie;
 2. Administratorze –  należy przez to rozumieć Caring Personnel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Braci Wagów 20/40, 02-791 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.ST Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592863, NIP 9512402976;
 3. Stronach – należy przez to rozumieć Użytkownika i Administratora;
 4. Serwisie – należy przez to rozumieć zorganizowaną platformę internetową składającą się ze stron i innych narzędzi udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet oferującą treści i usługi udostępnione użytkownikom, do których odsyła domena caringpersonnel.pl;
 5. Partnerze – należy przez to rozumieć każdy podmiot współpracujący z Administratorem na podstawie odrębnej umowy;
 6. Materiałach – należy przez to rozumieć teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 7. Usługach – należy przez to rozumieć usługi świadczone drogą elektroniczną dostępne w Serwisie, umożliwiające w szczególności:
  1. zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Administratora lub Partnerów,
  2. korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,
  3. dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet,
  4. korzystanie z pozostałych zasobów sieci Internet.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Świadczenie Usług na rzecz Użytkowników odbywa się na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, z wyłączeniem Usług opisanych w odrębnych regulaminach.

§3

Ochrona praw

 1. Treści i Materiały udostępnione w Serwisie stanowią wyłączną własność Administratora, jego Partnera lub są przedmiotem licencji, której stroną jest Administrator lub jego Partner. Nie dotyczy to treści i materiałów, które zostały udostępnione ze wskazaniem źródeł ich uzyskania lub odnośników kierujących do stron i serwisów, na których zostały uprzednio udostępnione. Do treści tych należą w szczególności:
  1. informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631),
  2. informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.2003.119.1117),
  3. informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.),
  4. informacje, materiały i dane objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503),
 1. Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie i wykorzystywanie w działaniach komercyjnych treści udostępnianych w Serwisie bez uzyskania uprzedniej zgody Administratora jest zabronione.
 2. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie treści i materiałów pornograficznych, obraźliwych, wulgarnych, wzywających do nienawiści, w szczególności na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, narodowym, ze względu na płeć, wiek, zainteresowania, treści i materiałów uważanych powszechnie za obraźliwe lub naganne moralnie, propagujących przemoc, nakłaniających do popełnienia przestępstwa, a także naruszających prawa osób trzecich, w tym dóbr osobistych czy też praw autorskich oraz nakłaniających do popełniania czynów karalnych.
 3. Powyższe zobowiązania Użytkownika dotyczą również treści i materiałów, osiągalnych przez zamieszczone przez Użytkownika odsyłacze (linki).
 4. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). Zabronione jest również podawanie własnych i cudzych danych osobowych – z wyjątkiem miejsc i formularzy zamieszczonych z tym przeznaczeniem przez Administratora.
 5. Zabronione jest publikowanie bez wyraźnej zgody Administratora reklam, treści komercyjnych oraz informacji mających znaczenie handlowe przez jakiekolwiek osoby i podmioty.

§4

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administrator ma prawo do zbierania i przetwarzania danych osobowych Użytkowników wyłącznie za ich zgodą z uwzględnieniem obowiązującego prawa.
 2. Zakres, sposób, czas i cel przetwarzania danych osobowych określane są przez akceptację warunków przez Użytkownika.
 3. O ile stosowne zgody zostały przez Użytkownika udzielone, dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z rekrutacją i zatrudnieniem, informacyjnych, marketingowych oraz edukacyjnych.
 4. Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ma prawo do:
  1. uzyskania wyczerpującej informacji na temat istnienia zbioru jego danych oraz do ustalenia Administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,
  2. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych w zbiorze,
  3. uzyskania informacji od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jego dotyczące oraz udostępnienia mu w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  4. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jego dotyczące, chyba że Administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
  5. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  6. uzyskania informacji o przesłankach podjęcia rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 26a ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.),
  7. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  8. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację,
  9. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych,
  10. wniesienia do Administratora danych żądania ponownego, indywidualnego rozpatrzenia sprawy rozstrzygniętej z naruszeniem art. 26a ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 5. Jeśli nie określono inaczej, Administrator Serwisu jest równocześnie „administratorem danych” w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

§5

Odpowiedzialność administratora

 1. Treści umieszczone w Serwisie mają charakter informacyjny.
 2. Administrator dokłada staranności dla zapewnienia aktualności, rzetelności i prawdziwości treści umieszczanych w Serwisie.
 3. Wątpliwości co do aktualności, rzetelności i prawdziwości treści umieszczanych w Serwisie Użytkownik może rozstrzygnąć poprzez skierowanie zapytania do Administratora.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w Serwisie przez Użytkowników oraz treści opublikowane w innych serwisach i stronach internetowych należących do osób trzecich, do których Użytkownik zamieścił przekierowanie w Serwisie. 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
  2. materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników;
  3. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika;
  4. informacje pobrane z Internetu, w szczególności z niniejszego Serwisu, ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników;
  5. niezależne i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu;
  6. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi od Usługodawcy, w szczególności spowodowane siłą wyższą.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

§6

Polityka prywatności

 1. Wszelkie treści i dane przekazane Administratorowi za pomocą Serwisu, które nie zostały podane przez użytkownika do publicznej wiadomości, traktowane są jako poufne.
 2. Administrator nie przekazuje osobom trzecim treści i danych przesłanych przez Użytkowników, a w szczególności adresów poczty elektronicznej, chyba że obowiązek wydania tych treści i danych wynika z żądania uprawnionego organu państwowego.
 3. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Serwisie. W plikach “cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności w przypadku funkcji wymagających autoryzacji.
 4. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

§7

Postanowienia końcowe

 1. Do oceny praw, obowiązków lub stosunków zobowiązaniowych wynikających z Regulaminu zastosowanie ma prawo polskie.
 2. Administrator nie ma obowiązku zapewnienia ciągłości działania Serwisu i może uniemożliwić do niego dostęp w każdym momencie bez podania przyczyny.
 3. Regulamin obowiązuje z dniem jego opublikowania w Serwisie.
 4. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.

Zapraszamy do kontaktu

Zostaw wiadomość, oddzwonimy do Ciebie

Odzwiedź nas w centrach rekrutacyjnych

Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Caring Personnel - centra rekrutacyjne
Centrum rekrutacyjne w Toruniu:

ul. Dominikańska 9
87-100 Toruń
(Nowy Arsenał, okolice Starego Miasta)

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
tel: +48 530 843 127

Centrum rekrutacyjne w Sosnowcu:

ul. 3 Maja 7
41-200 Sosnowiec

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
tel: +48 514 403 705

Centrum rekrutacyjne w Skarżysku-Kamiennej:

Legionów 122d pok. 104
26-110 Skarżysko-Kamienna

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
tel: +48 501 710 100

Mobilny punkt rekrutacyjny w Rzeszowie:

Rekrutacja mobilna

e-mail: rekrutacja@caringpersonnel.pl
Prosimy o kontakt telefoniczny:

Zadzwoń lub wyślij sms
Biuro w Warszawie:

Biuro Obsługi Klienta

Wyślij wiadomość email

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone * są wymagane